Op mijn dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. De ‘kleine lettertjes’ geven informatie over onder meer betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, garantie en klachten.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor Helemaal digitaal, de eenmanszaak van Liesbeth Vergauwen. Ze gelden voor elke opdracht en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij beide partijen schriftelijk ondertekenen ervan af te wijken.

Artikel 2. Offerte

Op basis van een briefing wordt een vrijblijvende prijsofferte opgemaakt. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Bij samengestelde prijzen is de opdrachtnemer niet verplicht om een deel van de opdracht te leveren tegen de vermelde prijs.

De offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht. De opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Liesbeth Vergauwen garandeert een professioneel resultaat. De opdrachtgever heeft recht op 1 correctie­ronde zodat het resultaat overeenstemt met de briefing.

Andere aanpassingen en extra’s tegenover de briefing worden aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs.

Artikel 4. Eigendomsrechten

De opgeleverde diensten blijven eigendom van Liesbeth Vergauwen totdat de factuur volledig betaald is. Na betaling ontvangt de opdrachtgever de integrale intellectuele rechten op het afgeleverde product.

Artikel 5. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Alle informatie tijdens de uitvoering van het werk blijft vertrouwelijk. Liesbeth Vergauwen neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van een opdrachtgever te beschermen.

De opdrachtgever zal geen informatie verspreiden over de offerte, aanpak of werkwijze van Liesbeth Vergauwen of rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever controleert zelf de geleverde teksten en diensten op onzorgvuldigheden en onvolmaaktheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk.

De opdrachtnemer garandeert origineel werk af te leveren.

Artikel 7. Klachten binnen 8 dagen

Klachten over een dienst of een factuur moeten binnen 8 dagen na verzending van de factuur schriftelijk gecommuniceerd worden. Als een opdrachtgever geen schriftelijk protest aantekent, dan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Als het geleverde al in gebruik genomen, bewerkt of verwerkt is, dan vervalt de geldigheid van de klacht.

Artikel 8. Facturering

De factuur wordt verstuurd bij oplevering van de finale diensten en producten.

Als de aanpassingen (artikel 3) langer dan 15 dagen op zich laten wachten, dan wordt het volledige bedrag gefactureerd voordat de correctieronde plaatsvindt.

Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, kan een maandelijkse factuur opgemaakt worden voor de geleverde prestaties.

Artikel 9. Betaling binnen 15 dagen

Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, worden betaald.

Artikel 10. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100€.

Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend.

Artikel 11. Voorschotten

Voor bepaalde opdrachten wordt een voorschot gevraagd, bijvoorbeeld bij een nieuwe opdrachtgever, bij grote of langlopende opdrachten of bij hoogdringende opdrachten. Dit wordt voor de start van de opdracht onderling overeengekomen.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen.

Als dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd.

Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Liesbeth Vergauwen de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Als de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Liesbeth Vergauwen het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Bewijs

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie zoals e-mail als bewijsmiddel.

Artikel 15. Rechtbank van Mechelen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.