Artikel 1 – Toepassing

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door de Opdrachtnemer (Liesbeth Vergauwen) aan de Opdrachtgever, hierna beiden omschreven als “Partijen”.

Deze algemene voorwaarden werden expliciet en integraal aangeboden aan Opdrachtgever voor het aanvangen van de opdracht of een opeenvolging van opdrachten, zij het in een e-mail of per post, zij het gehecht aan een offerte.

De aanvaarding van de offerte en/of de diensten geleverd door Opdrachtnemer houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. Wat volgt vervangt alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke akkoorden. Aanvaarding impliceert tevens dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Het stilzwijgen van Opdrachtnemer kan in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Afwijkingen zijn slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van beide Partijen. Een aanvullende overeenkomst dient expliciet naar deze algemene voorwaarden te verwijzen.

Artikel 2 – Offerte

 Elke offerte aangeboden door de Opdrachtnemer is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte of bij later expliciet schriftelijk akkoord door Opdrachtnemer.

De offerte moet schriftelijk beantwoord worden. De contactpersoon bevestigt dat hij/zij gerechtigd is de Opdrachtgever te vertegenwoordigen en maakt zich sterk, solidair en ondeelbaar met hen.

De offerte kan opgedeeld worden in projectfases (zie ook Artikel 7).

Artikel 3 – Prijzen

De in offertes vermelde prijzen zijn prijsindicaties. De offerte kan worden opgemaakt op basis van uurprijzen, dagprijzen of projectprijzen. Zij worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar kunnen afwijken van het verschuldigde bedrag bij facturatie. De Opdrachtgever wordt steeds op voorhand en onmiddellijk geïnformeerd over (de reden van) eventuele prijsstijgingen of bijkomstige kosten.

Onkosten voor aankoop of huur van specifieke apparatuur, kosten voor afgelegde kilometers, speciale verzendingskosten of enige andere aanvullende kosten in uitvoering van de Opdracht worden extra aangerekend na overleg met Opdrachtgever en worden zoveel als mogelijk reeds vermeld in de offerte.

Artikel 4 – Opdracht

De promotionele, beschrijvende, zakelijke, technische… teksten, de informatiestructuren, de flow charts, input in CMS-systemen, etc. die door Opdrachtnemer gecreëerd worden, zijn gebaseerd op ervaring en creativiteit. Het toevertrouwen van een Opdracht aan Opdrachtnemer gebeurt op basis van referenties en vertrouwen.

Opdrachtnemer engageert zich in het creëren van kwalitatieve en doelgerichte content op basis van haar technische en creatieve know how. Het herhaaldelijk afkeuren van deze content op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan niet leiden tot het stopzetten van de Opdracht, of het niet betalen van de factuur. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de Opdrachtnemer zijn middelenverbintenissen, tenzij expliciet andersluidende overeenkomst tussen Partijen.

Opdrachtgever staat ervoor in Opdrachtnemer voldoende aanwijzingen in de vorm van een briefing te geven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende, onjuiste of verkeerde input door Opdrachtgever.

Bij significante wijzigingen van de opdracht in vergelijking met de oorspronkelijke briefing, komen Partijen een meerprijs overeen. Bij gebrek aan overeenstemming worden de bepalingen van artikel 9 toegepast (annulatie).

Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over de gewenste technische specificaties van het aan te leveren materiaal (bijvoorbeeld bestandstype, programmeertaal, etc). Het aanleveren van niet-conform materiaal kan leiden tot een meerprijs gebaseerd op de ter correctie te spenderen werkuren. Bij gebrek aan overeenstemming over deze meerprijs worden de bepalingen van artikel 9 toegepast (annulatie).

Indien een projectprijs werd overeengekomen, omvat de Opdracht maximaal twee correctierondes. Opdrachtnemer kan hier in de offerte van afwijken. In toepassing van artikel 6 met betrekking tot de levering kan het niet tijdig aanleveren van informatie en feedback de aanvang van de correctieronde vertragen en zodoende de levertermijn verlengen.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

De overdracht in dit artikel wordt niet geacht in werking te treden bij wanbetaling (zie artikel 7 – Betaling) of enige andere niet rechtgezette overtreding van deze voorwaarden.

Opdrachtnemer bevestigt in de zin van het auteursrecht auteur van de aangeleverde werken (de promotionele, beschrijvende, zakelijke, technische… teksten, de informatiestructuren, de flow charts, input in CMS-systemen, etc.) te zijn. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde werken door haar zijn gecreëerd en vrijwaart Opdrachtgever van enige terechte aanspraak daaromtrent.

Opdrachtgever op zijn beurt verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of of enig ander intellectueel eigendomsrecht door de aanlevering van materiaal (zoals: tekst, logo’s, foto’s, muziek…) en vrijwaart Opdrachtnemer van gevolgen uit het oneigenlijke gebruik ervan. Bijvoorbeeld, indien Opdrachtnemer moet overgaan tot adaptaties van bestaand materiaal, verzekert Opdrachtgever dat zij over alle rechten beschikken om dit uit te voeren.

—–

Ingevolge artikel XI.167 WER, §3, tweede paragraaf dienen de vermogensrechten uitdrukkelijk worden overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever het recht de afgeleverde werken in de meest ruimte zin, voor de gehele duur van het auteursrecht en voor het universum te reproduceren, publiek mede te delen, (laten) adapteren of op enige andere manier exploiteren. Dit houdt ook in het doorlicentiëren of verder in afstand geven.

De Opdrachtnemer doet afstand, gezien de aard, het doel en het specifiek commercieel en kort gebruik van de Opdracht, van haar moreel recht op naamsvermelding. De overdracht van auteursrechten omvat ook het recht om de teksten te (laten) adapteren.

Ook het morele auteursrecht op eerbied en integriteit van het Werk moet blijvend gerespecteerd worden. Dit betekent o.a. dat Opdrachtgever vrijwaart het Werk door zichzelf of door derden in direct of indirect verband te laten komen met ethisch en duurzaam dubieuze praktijken, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot corruptie, oneerlijke arbeidsomstandigheden en verloningen en sterk vervuilende praktijken.

——

Opdrachtnemer behoudt het recht om de naam van de Opdrachtgever en/of (delen van) de afgeleverde werken te gebruiken voor haar portfolio, prospectering van andere klanten, sociale media… evenwel zonder dat bedrijfsgeheimen worden gedeeld.

In de voorbereiding van deze opdracht tot stand gekomen drafts blijven eigendom van Opdrachtnemer.

Ook de factuur zal de overdracht van auteursrechten vermelden.

Artikel 6 – Levering

Vóór levering

De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn wordt zo snel mogelijk door Opdrachtnemer schriftelijk gemeld. Deze overschrijding – door welke oorzaak dan ook – geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering en heeft niet de ontbinding van de overeenkomst en de daaruitvolgende verplichtingen tot gevolg. Bij abnormale vertraging zonder grond  heeft de Opdrachtgever het recht om de Opdracht schriftelijk te annuleren, zonder bijkomend verhaal of schadevergoeding.

Opdrachtnemer heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Opdrachtgever verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn.

Partijen kunnen evenwel ook een bindende levertermijn overeenkomen.

Situaties van overmacht verlengen in ieder geval de leveringstermijn, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leiden

In elk geval –  en zeker indien partijen alsnog een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen – zal deze termijn verlengd worden wanneer de Opdrachtgever of voor de Opdracht met goedkeuring van beide partijen ingezette derden in gebreke blijft om de nodige informatie en feedback tijdig aan te leveren. Opdrachtnemer is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Opdrachtgever aan de oorspronkelijke Opdracht.

Na levering

De Opdrachtgever dient het geleverde werk na te kijken alvorens tot enige actie zoals drukken, publiceren, vormgeven, etc. over te gaan.

Indien een deel der finaal geleverde teksten niet conform is met de opdracht, dient de Opdrachtgever dit binnen de 8 dagen schriftelijk te melden (per post of e-mail) aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt zich tot (a) teruggave van de prijs voor dit niet conforme gedeelte of (b) het opnieuw uitvoeren van dit gedeelte. De keuze ligt bij de Opdrachtnemer.

Deze revisie kan geen invloed hebben op de betaling van de overige gedeelten van de Opdracht of de hiervan losstaande opdrachten. Deze revisie kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoedingen.

In geval van betwisting moet bewezen worden dat de afgeleverde teksten niet aan de normale vereisten van de Opdracht zoals omschreven in Artikel 4 beantwoorden.

Het goedkeuren van het afgeleverde materiaal ontslaat Opdrachtnemer van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en dergelijke.

Artikel 7 – Betaling

Facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving op rekening van Opdrachtnemer of een andere overeen te komen wijze van betaling en dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Opdrachtnemer heeft het recht om na iedere afgewerkte en goedgekeurde fase van het project de opdrachtgever te factureren voor de desbetreffende fase.

Bij iedere vertraging van betaling van een factuur wordt, vanaf de uiterste betaaldatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, een verwijlinterest van de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties  alsook een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur en met een minimum van 100 euro gevorderd. Deze interest en schadevergoeding is ook van toepassing bij het toekennen van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen.

Alle door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik betaalbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval is Opdrachtnemer ook gerechtigd alle nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten.

Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die Opdrachtgever is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop Opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken tegenover Opdrachtnemer.

Ingevolge artikel 261 WIB 92, wordt Opdrachtgever aangeduid als de schuldenaar van de roerende voorheffing verschuldigd op het gedeelte van de offerte, toe te wijzen aan de overdracht van de auteursrechten, en verplicht zich ertoe deze aan de bron in te houden, en het wettelijke kostenforfait van art. 4 KB/WIB 92 toe te passen. Opdrachtnemer houdt zich voor deze opsplitsing tevens te vermelden op de factuur.

Artikel 8 – Protest

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij schriftelijk of elektronisch via een gekwalificeerde dienstverlener aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

Artikel 9 – Annulatie

De annulatie van een Opdracht door de Opdrachtgever moet steeds schriftelijk (per post of per e-mail) gebeuren. Na annulatie brengt Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte van de reeds gepresteerde uren. Deze zullen vergoed worden aan het overeengekomen tarief.

Indien een projectprijs werd overeengekomen, zal Opdrachtnemer de reeds gepresteerde uren factureren aan een prijs van 75 EUR/uur excl. BTW.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan eventuele voorwerpen en documenten haar toevertrouwd. Alle voorwerpen en documenten worden verzonden en bewaard op risico van de Opdrachtgever die uitdrukkelijk Opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid ontslaat.

Opdrachtnemer is in geen geval verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, boodschap, etc. van de inhoud van het afgeleverde materiaal. De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt volledig bij de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens voor een zware fout of een opzettelijke fout. In zulks geval zal Opdrachtnemer niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke Opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Opdrachtnemer of een aangestelde, die verband houdt met de overeenkomst.

Opdrachtgever op zijn beurt verklaart geen inbreuk te maken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), enige nationale of supranationale wetgeving volgende uit de AVG of enige andere privacywetgeving door de aanlevering van materiaal en persoonsgegevens en vrijwaart Opdrachtnemer van gevolgen uit het oneigenlijke gebruik of verwerking  ervan. Opdrachtgever neem de nodige maatregelen om deze persoonsgegevens conform de AVG te verwerken. Opdrachtnemer bewaart en verwerkt en bewaart na afloop van de Opdracht geen verdere persoonsgegevens.

De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat goederen of diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 11 – Afloop van de Opdracht

Na afloop van de opdracht bezorgen Partijen elkaar alle ter beschikking gestelde werkmaterialen terug.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Opdracht te beëindigen of schorsen indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet wordt hersteld binnen de acht dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling hieromtrent. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van een zware contractuele wanprestatie het recht voor om naast de vergoedingen bepaald in Artikel 9 een aanvullende schadevergoeding te eisen.

Artikel 12 – Geheimhouding

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële, technische en economisch gevoelige informatie, alsook de bedrijfsgeheimen die zij vernemen geheim te houden en enkel te gebruiken waar noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 13 – Nietigheid & Aanvullingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het nietig verklaarde beding zal vervangen worden door een bepaling die het doel en de geest ervan zoveel mogelijk benadert.

Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk wordt geregeld, is het Belgisch gemeen recht toepasselijk.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de Partijen.

Partijen verklaren zich akkoord in geval van een geschil eerst en vooral de voorkeur te geven aan bemiddeling vooraleer het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank. Het geschil kan na bemiddeling alleen voor de rechtbanken gebracht worden die ratione loci bevoegd zijn voor de zetel van Opdrachtnemer.